Vedtekter

VEDTEKTER FOR HOMPETITTEN BARNEHAGE

EIERFORHOLD:

Hompetitten barnehage eies og drives av Hompetitten Barnehage AS. Aksje eierne er Monika Wikdahl, Rigmor Wiborg, Laila Fjerdingen og Snøfrid Aune.

Styreleder er Rigmor Wiborg.

Barnehagen har lokaler i Skogveien 37 på Skogn.

 

GODKJENNING:

Barnehagen tilbyr plass til barn i alderen 0 – 6 år.

Barnehagen er godkjent for 41 plasser.

Barnehagen har to avdelinger; Lillehompen og Storehompen.

 

FORMÅLBESTEMMELSE:

Barnehagen følger vanlig formålsparagraf:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.(§1. Lov om barnehager).

 

BARNEHAGENS MÅL:

”Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel og tilrettelegge for at det enkelte barnet får en positiv utvikling”

 

TAUSHETSPLIKT:

Alle barnehagens ansatte er pålagt taushetsplikt, dette gjelder også studenter, vikarer m.m.. (§ 20 i Lov om barnehager).

 

POLITIATTEST:

§ 19. Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.

Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen.

 ÅPNINGSTID:

Barnehagens åpningstid er 06.30.-16.30.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00.

Jul og påske: åpent etter behov.

Barnehageåret er fra ca 20. august til ca 20. august. Følger skolestart.

Ferieperioden er fra uke 26 – 32. Barnet skal ta ut 4 uker ferie i denne perioden. 3 av disse skal være sammenhengende. Barnehagen stenger i uke 29 og 30. Skolestartere skal ha avviklet sin ferie før de slutter. Åpningstiden i ferieperioden er behovsprøvd hvert år.

Barnehagen skal ha beskjed fra foresatte om hvordan de ønsker å avvikle sin ferie senest 30.april. De ansatte skal vite sin ferie senest 1. mai.

 

PLANLEGGINGS - OG KURSDAGER:

Barnehagen har 5 planleggings- og kursdager pr år. Da holdes barnehagen stengt.

 

OPPTAK AV BARN:

Barnehagen følger kommunalt opptak og kriterier.

Barnehagens styrer foretar innstilling ved opptak.

Det er den totale barnegruppas sammensetning som vil ligge til grunn for opptak. Det vil si alder, kjønn og oppholdstid. Småsøsken har fortrinnsrett.

Tildelt plass beholdes til skolestart.

 

FORELDREBETALING:

Barnehagen følger kommunale satser.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis innen 15. hver mnd.

Det samme gjelder kostpenger. Kostpenger dekker all mat i barnehagen.

Styret fastsetter kostpengene.

Det betales for ½ august når barnet blir tatt opp i ordinært opptak på høsten, og ½ august før barnet starter på skolen.

Det betales samme beløp hver mnd., selv om barnet er sykt eller har uforutsette fridager.

Juli er betalingsfri. Tilsvarer 4 uker sommerferie.

Barnehagen følger kommunale satser ved for sent henting.

 

OPPSIGELSE / TAP AV PLASS:

Oppsigelse må skje skriftlig, og det er 2 mnd. gjensidig oppsigelsestid pr. 1. i mnd.

Barn som slutter etter 1.mai må betale for opphold ut barnehageåret, hvis den ledige plassen ikke blir besatt av et annet barn. Må si opp sin plass før 1. mars, og er dermed uten barnehageplass fra 1.mai.

Dersom foreldrebetaling uteblir, eller det forekommer annen misligholdelse av plassen, kan barnet tape plassen. Hvis betaling uteblir for 1 mnd., varsles foreldrene / foresatte om at barnet må taes ut av barnehagen innen en uke, om ikke saken bringes i orden. Varsel om inkasso vil bli sendt.

 

LEKE - OG OPPHOLDSAREAL :

Barnas leke- og oppholdsareal inne er 144 kvm.

Arealnorm pr. barn er 5,5 kvm for barn under tre år, og 4 kvm for barn over tre år. Barnas leke- og oppholdsareal ute er 1500 kvm.

 

SAMARBEIDSUTVALG:

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg, med representanter fra foreldre og ansatte og eier.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og samordnende organ, som bla. skal fastsette årsplanen.

 

FORELDRERÅD:

Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte i barnehagen. Det skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og barnets hjem.

Ved avstemning teller hvert barn en stemme.

Det velges 3 representanter for 2 år i utgangspunktet. 2 foreldre fra Storehompen og 1 forelder fra Lillehompen.

 

FORELDREMØTER OG DUGNADER:

Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår.

Foreldrerådet kan også innkalle til foreldremøte.

Alle vil bli innkalt til minst to foreldresamtaler pr. år.

Foreldrene skal delta på to dugnader i løpet av barnehageåret. Hvis ikke, påløper ett gebyr som fastsettes i foreldrerådet hver høst. Medlemmene av samarbeidsutvalget er fritatt for dugnadsinnsats. Pengene går til foreldrekassa. Barnehagen vil på vegne av foreldrerepresentantene kreve inn disse pengene.

 

ÅRSPLAN:

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktiviteter og den pedagogiske virksomhet gjennom året. Årsplanen bygger på barnehagens virksomhetsplan. Denne planen tar utgangspunkt i lokal rammeplan for Levanger kommune, barnehageloven og Rammeplan for barnehager.

 

IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER:

Vedtektene for Hompetitten barnehage gjøres gjeldende fra 01.08.03.

Endring av vedtektene kan bare foretas av eierne etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes kommunen og fylkesmannen til orientering. Eierne kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva skal fordeles.

 

 

Disse vedtektene ble sist godkjent av samarbeidsutvalget 15.10.2018 og revidert og godkjent av eierstyret 20.11.2018