Årsplan

Lover, forskrifter og planer som virksomheten drives etter: Barnehageloven. Barnehagens innhold og oppgaver er fastsatt i Rammeplan for barnehager. Levanger kommune har en egen Lokal rammeplan. I tillegg utarbeider vi vår egen virksomhetsplan og årsplan.

 

Barnehagens mål:

"Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel- og tilrettelegge for at det enkelte barnet får en positiv utvikling"

 

Sosial kompetanse:

«Å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner».

Vi på Hompetitten har hovedfokus på barnas sosiale utvikling. Vi ønsker å bidra til at barna utvikler seg til trygge mennesker med positivt selvbilde og empati og respekt for andre.

 

Relasjoner og den betydningsfulle voksne:

Vi jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barna, og mellom barn og voksne. Dette skjer i samspill, og ved hjelp av bevisste og tydelige voksne. Voksnes betydning kan aldri overvurderes, og det er de voksnes ansvar at barna får en tilfredsstillende utvikling. NB! Dette gjelder både ansatte i barnehagen og foreldre, og ikke minst samarbeidet mellom barnehagen og foreldre.

Stikkord i det konkrete arbeidet er anerkjennelse, nærhet, involvering, engasjement, glede/humor, ta barna på alvor- lytt til og ha tydelige grenser. Dette er en prosess som er kontinuerlig, og voksne må hele tiden reflektere og være kritisk til egen væremåte.

Muligheten til endring/forbedring ligger hos den voksne og den voksnes påvirkningskraft.

 

Forebygging av mobbing:

Mobbing : «når en person eller gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et annet barn»

Vi vil også understreke at all krenkende atferd (også engangstilfeller) barn i mellom ikke kan aksepteres,- viktig at voksne ser, hører og generelt er oppmerksomme under barnas samspill. Voksne må gå foran som gode rollemodeller og være bevisst hvordan vi snakker om andre i barnas påhør, hvilket kroppsspråk vi har og hvordan vi setter grenser til barna.

 

Rammeplan og fagområdene:

Alle barnehager må forholde seg til "Rammeplan for barnehager"(RP) og "Lov om barnehager". RP har 7 fagområder. Disse er representert i barnehagens hverdag, gjennom planlagte og - eller hverdagslige aktiviteter. Læring skjer i alle situasjoner, formelle og uformelle.

 

Eksempler på hvordan fagområdene er representert i hverdagen:

Natur, miljø og teknikk-søppelsortering, årstider, bruke og ivareta naturen

Kunst, kultur og kreativitet -leik, formingsaktiviteter, eventyr og tradisjoner

Etikk, religion og filosofi-høytider, normer og regler (steg for steg), undring

Nærmiljø og samfunn- bondegården, turer, arbeidsplasser, yrker, fellesskap

Kommunikasjon, språk og tekst- begrep, sang, rim, dialog, tegn til tale, tall og bokstavsymbol

Antall, rom og form- begrep og erfaringer om størrelser, farger, former, rekkefølge, retning m.m

Kropp, bevegelse og helse- begrep og erfaringer om bevegelse, hvile, kosthold, sanser, motorikk, hygiene, kroppen, fysisk og psykisk helse

 

Bondegården

I år har vi valgt bondegården som hovedtema, og det vil vi jobbe med gjennom hele barnehageåret. Bondegården er et veldig stort og omfattende tema, så vi må velge oss noe.

 

Her er fire innfallsvinkler vi har valgt til temaet:

1.Hva får vi fra bondegården og hva skjer med produktene?

2.Hva finnes på bondegården?

3.Bondegården i gamledager

4.Året rundt på bondegården

 

Vi har erfaring med at bondegården med sine åkrer, dyr og kjøretøy er et interessant tema for barna.

Og det fins mange tilnærmingsmåter til temaet. 

Vi vil skape, oppleve og erfare, få kjennskap til, se på bilder, kanskje få besøk, dra på besøk, produsere og lage.

 

Vi har også utarbeidet en Årskallender. Den viser bla hvordan alle fagområdene er inkludert via ulike temaer igjennom hele året. I kallenderen finner dere også barnas bursdager, planleggingsdager, foreldremøter og andre viktige begivenheter.  Denne årskallenderen er for foreldre og barn som har plass i barnehagen. Den deles ut til familiene sammen med årsplan hver høst.