Årsplan

Lover, forskrifter og planer som virksomheten drives etter: Barnehageloven. Barnehagens innhold og oppgaver er fastsatt i Rammeplan for barnehager. Levanger kommune har en egen Lokal rammeplan. I tillegg utarbeider vi vår egen virksomhetsplan og årsplan.

 

Barnehagens mål

"Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel- og tilrettelegge for at det enkelte barnet får ei positiv utvikling"

 

Formelle rammer

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager gir føringer for drift og innhold i barnehagen.

Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. Gjeldende år 2015-19. Satsningsområder for barnehagene i Levanger er;

* tidlig og tverrfaglig innsats- observasjon, foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser (feks helsestasjon og PPT)

* helsefremmende arbeid- feks gjennom arbeid med utvikling av sosial kompetanse, fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet i hverdagen

* danning og demokrati- barn utvikler seg i et samspill med omgivelsene og menneskene som er i rundt det. Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende fellesskap, der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.

* barnehagen som kulturarena- barnehagen skal by på rike kulturimpulser, opplevelser og erfaringer. Barna har også sin egen kultur, når barn leker kan deres forståelse, innsikt og ferdighet bearbeides og endres. Slik former leken barna, og slik skaper barna sin egen kultur.

 

Årsplan

Fungerer som informasjon og dokumentasjon til foreldrene om barnehagens innhold, samtidig som den er et arbeidsredskap for barnehagens ansatte.

 

Periodeplaner

Mer detaljplanlegging og informerende for foreldre og ansatte. Denne inneholder evaluering av forrige periode, praktisk info og planer og kalender for perioden som kommer.

 

Voksenrollen, den betydningsfulle voksne

Når vi her omtaler den betydningsfulle voksne mener vi både ansatte i barnehagen og foreldre. Samarbeidet mellom barnehagen og foreldre er viktig for barnets beste.  

Dette er noe vi ansatte har fokus på hele tiden. Vi ønsker å være i utvikling til det bedre. Den voksnes væremåte, holdninger og kommunikasjon har stor betydning for barnets utvikling på alle områder. Det er den voksnes ansvar at barna får en tilfredsstillende og positiv utvikling.

Stikkord i det konkrete arbeidet er anerkjennelse, nærhet og trygghet, involvering, engasjement, glede og humor, ta barna på alvor, lytt til og sett tydelige grenser.

Dette er en prosess som er kontinuerlig, vi voksne må hele tiden reflektere og være kritisk til egen væremåte. Muligheten til endring/forbedring ligger hos den voksne.

 

Sosial kompetanse

" Å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner"

Vi på Hompetitten har hovedfokus på barnas sosiale utvikling. Vi ønsker å bidra til at barna utvikler seg til trygge mennesker, med positivt selvbilde, empati og respekt for andre. I hverdagen jobber vi mye med å skape gode relasjoner mellom barna, og mellom barn og voksne. Dette skjer i et samspill, med hjelp og støtte fra bevisste og tydelige voksne. Sentralt i dette arbeidet er å fremme vennskap og fellesskap. Vi må gjennom våre holdninger og arbeid fremme likeverd, demokrati, mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal bidra til at barna føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

I arbeidet med barna, vil vi bruke begrepet vennskap. Vi vil snakke om det å være en venn og ha ett gjennomgående fokus på dette i hverdagen, året igjennom. I barnehagen er alle venner: Si hei til hverandre, hjelpe hverandre, dele med hverandre, trøste hverandre, det å kunne være sammen med alle. 

I hverdagen betyr dette at vi som voksne må være tilstede sammen med barna. Vi fremhever og roser atferd som fremmer positive relasjoner, feks når barn deler leiker, eller inviterer andre barn inn i leiken. Vi snakker om følelser i hverdagssituasjoner, feks

"jeg så at Per ble glad da du ga ham leikebilen, det var fint gjort av deg"

"det er greit å bli sint, men vi kan ikke slå. Vi må bruke ordene våre"

Dette krever at vi voksne i barnehagen har kunnskap om barn generelt og deres alderstypiske trekk (hvordan er det naturlig for en 2-åring eller en 5-åring å reagere i gitte situasjoner, hvordan kan vi motivere til å handle annerledes), men ikke minst at vi kjenner hvert enkelt barn.

Vi må være bevisst måten vi kommuniserer med barna på, være tydelige på hvilken adferd vi ønsker og være gode rollemodeller. Det er også viktig med et godt foreldresamarbeid slik at barna møter tilnærmet like holdninger og konsekvenser hjemme og i barnehagen.

 

Innhold og arbeidsmåter

Barns undring og interesser

I år blir hovedfokuset på barns undring og interesser. Vi vil gi impulser og opplevelser til barna, som igjen vil legge grunnlaget for videre arbeid.

Gjennom hele året observerer vi og tar tak i det barna interesserer seg for og undrer seg over. Vi vil bruke pedagogisk dokumentasjon dvs at vi observerer barna og hva de er opptatt av, og for eksempel tar bilder av dette eller samler konkreter. Observasjoner og refleksjoner sammen med barna, vil legge grunnlaget for videre arbeid.

Når vi bruker pedagogisk dokumentasjon vil barns medvirkning og refleksjon bli sentral i deler av hverdagen.

Vi ser hva barna er interessert i, tar tak i det og gir nye impulser som gir nye refleksjoner hos barna.

Noen ganger kan vi komme med en impuls til barna, det kan feks være en tur, ballonger eller vann. Dersom det er noe som fenger vil vi jobbe videre med dette. Vi kan ende opp med noe helt annet enn det vi først tenkte, så vi kan ikke detaljplanlegge året. Underveis vil vi evaluere, for så å finne ut hva vi vil jobbe videre med. På periodeplanene vil vi synligjøre vårt arbeid.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi på Hompetitten anser det som viktig å gi inspirasjon, tid og rom for lek, ute og inne, i små eller større grupper. Leken er indremotivert og foregår på barnas premisser.

I leken erfarer og opplever barna

-samspill med andre

-kommunikasjon med andre

-glede og humor

-mestringsfølelse

-betydningen av å være i et fellesskap

-å dele

-turtaking

-problemløsning og ny kunnskap

-kreativitet og fantasi

-å bruke kroppen

-bearbeiding av opplevelser

-nye impulser

-undring

Gjennom leken skjer det læring og barna utvikler seg på alle områder; kognitivt, emosjonelt, sosialt, fysisk/motorisk og språklig.

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Det er 7 ulike fagområder, her er eksempler på hvordan de er representert i barnehagehverdagen

Kommunikasjon, språk og tekst- begrep, sang, rim, litteratur, dialog, tegn til tale, tall- og bokstavsymbol

Kropp, bevegelse, mat og helse- bevegelse og motorikk, hvile, kosthold, sanser, hygiene, kroppen, grenser for egen kropp og respekt for andres grenser, fysisk og psykisk helse

Kunst, kultur og kreativitet- oppleve og erfare ulike kunst og kulturuttrykk, skape, lek, andre kulturer

Natur, miljø og teknologi- årstider, bruke og ivareta naturen, dyr, livssyklus, oppleve og utforske, undre seg

Antall, rom og form- begrep og erfaringer om størrelse, farger, former, rekkefølge, retning, sortering, tall og telling, i forhold til.

Etikk, religion og filosofi- høytider, ulik tro, normer og regler, undring, tradisjoner, verdier og holdninger

Nærmiljø og samfunn-turer, lokale tradisjoner, nasjonale minoriteter, samer, barnehagen i et større samfunnsperspektiv, menneskerettighetene og barnekonvensjonen.

 

Vi har også utarbeidet en Årskallender. Den viser bla hvordan alle fagområdene er inkludert via ulike temaer igjennom hele året. I kallenderen finner dere også barnas bursdager, planleggingsdager, foreldremøter og andre viktige begivenheter.  Denne årskallenderen er for foreldre og barn som har plass i barnehagen. Den deles ut til familiene sammen med årsplan hver høst.